Coi trọng đẳng cấp, chất lượng.

Coi trọng đẳng cấp, chất lượng.

Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm.

Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm.

Trung tâm là con người

Trung tâm là con người

Tuân thủ pháp luật và kỷ luật.

Tuân thủ pháp luật và kỷ luật.

Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn và coi trọng sự trung thành.

Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn và coi trọng sự trung thành.

Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ, chỉ đảm nhận khi có đủ khả năng.

Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ, chỉ đảm nhận khi có đủ khả năng.

Tôn trọng sự khác biệt và năng lực sáng tạo.

Tôn trọng sự khác biệt và năng lực sáng tạo.

Đề cao tính tốc độ, hiệu quả trong công việc.

Đề cao tính tốc độ, hiệu quả trong công việc.